Voorwaarden en Condities

Algemene voorwaarden (inclusief informatie voor klanten)

1. Toepasselijkheid
2. Aanbiedingen, dienstbeschrijvingen
3. Orderproces, totstandkoming van de overeenkomst4. Prijzen, leveringskosten
5. Levering, beschikbaarheid van producten
6. Betalingsvoorwaarden7. Eigendomsvoorbehoud8. Productgarantie, waarborg9. Aansprakelijkheid
10. Opslag van het contract zelf
11. Slotopmerkingen

1. Toepasselijkheid

1.1. De zakelijke relatie tussen [a.u.b. invoegen: DemoShop Ltd, eigenaar: Tom Template, 1 Template Street, Postcode Template City] (hierna te noemen de "verkoper") en de klant (hierna te noemen de "klant") wordt uitsluitend beheerst door de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldig is op het moment van het plaatsen van de bestelling.

1.2. Voor vragen of klachten kunt u zich wenden tot onze klantenservice, die op werkdagen van [9.00 uur] tot [18.00 uur] bereikbaar is op [+44123456789]. U kunt ook een e-mail sturen naar info@.

1.3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder consument verstaan, iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die voor het grootste deel niet zijn toe te schrijven aan een door hem uitgeoefende beroepsactiviteit van commerciële of zelfstandige aard (zoals gedefinieerd in § 13 BGB).

1.4. Noch de eigen voorwaarden van de klant, noch enige andere voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zullen worden gehonoreerd, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. Aanbiedingen, beschrijvingen van diensten
De weergave van producten in de onlineshop moet worden beschouwd als een uitnodiging tot bestelling en niet als een juridisch bindend aanbod. Beschrijvingen van diensten in catalogi of op websites van de verkoper mogen niet worden gelijkgesteld met een belofte of een garantie.
Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt", tenzij anders vermeld in de desbetreffende productbeschrijving. Fouten voorbehouden.

NB: Vul in het volgende gedeelte de juiste knoplabels in.
3. Bestelproces, sluiten van het contract
3.1. Het staat de klant vrij de producten van zijn keuze uit het productassortiment van de verkoper te selecteren en deze met behulp van de knop [Toevoegen aan mandje] in een zogenaamd "mandje" samen te voegen. De klant kan vervolgens naar zijn mandje gaan en zijn selectie naar wens wijzigen, bijvoorbeeld door een product uit het mandje te verwijderen. Als de klant tevreden is met zijn selectie, kan hij doorgaan naar de laatste stap in het bestelproces met de knop [Ga naar kassa].

3.2. Wanneer de klant op de knop [Plaats bestelling (betaling wordt in rekening gebracht)] klikt, doet hij een bindend verzoek om de goederen te kopen die zich op dat moment in zijn winkelmandje bevinden. Vóór het plaatsen van de bestelling kan de klant zijn bestelgegevens te allen tijde bekijken en wijzigen en kan hij ook de "Terug"-functie van zijn browser gebruiken om terug te keren naar zijn winkelmandje of de bestelprocedure af te breken. Essentiële gegevens zijn gemarkeerd met een asterisk (*).
3.3. De verkoper reageert door de klant een automatische ontvangstbevestiging te e-mailen; de e-mail bevat een samenvatting van de door de klant geplaatste bestelling en kan worden afgedrukt met de functie "Afdrukken" (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert enkel de ontvangst van de bestelling van de klant door de verkoper en mag niet worden gelijkgesteld met de aanvaarding van de bestelling. Er is pas sprake van een bindende koopovereenkomst als de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant verzendt of overhandigt, of de verzending van het bestelde product binnen 2 dagen bevestigt door de klant een tweede e-mail, een orderbevestiging of een factuur te sturen.

3.4. Indien de verkoper de mogelijkheid van vooruitbetaling biedt, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het ogenblik dat de klant zijn bankgegevens verstrekt en aan het verzoek tot betaling voldoet. Indien de betaling, ondanks de opeisbaarheid ervan en ondanks de aanmaning van de klant, niet binnen de 10 kalenderdagen na de verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, heeft de verkoper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken, waardoor de bestelling ongeldig wordt en de verkoper van zijn leveringsplicht wordt ontheven. Op dat moment wordt de bestelling als afgehandeld beschouwd, zonder verdere gevolgen voor de klant of de verkoper. Producten waarvoor vooruitbetaling wordt aangeboden, kunnen dus maximaal 10 kalenderdagen worden gereserveerd.

4. Prijzen, leveringskosten

4.1. Alle op de website van de verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW) tegen het geldende tarief.
4.2. De verkoper rekent naast de aangegeven prijzen ook leveringskosten aan. De leveringskosten worden duidelijk uitgelegd aan de klant op een aparte webpagina en tijdens het bestelproces zelf.

5. Levering, beschikbaarheid van het product
5.1. Indien de klant kiest voor vooruitbetaling zal de levering plaatsvinden na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. De verkoper heeft het recht zich uit het contract terug te trekken indien, door toedoen van de klant, de levering van de goederen ondanks drie leveringspogingen mislukt. Eventueel reeds door de klant gedane betalingen zullen onverwijld worden terugbetaald.

5.3. De verkoper heeft het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken, indien het bestelde product niet beschikbaar is, omdat de verkoper buiten zijn schuld het betreffende product niet van zijn leverancier heeft gekregen. Indien deze situatie zich voordoet, zal de verkoper de klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen en, indien nodig, aanbieden hem een vergelijkbaar product te leveren. Indien er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of de klant geen vergelijkbaar product wenst te ontvangen, zal de verkoper de reeds ontvangen betaling onverwijld aan de klant terugbetalen.5.4. De klant wordt op een aparte webpagina of in de desbetreffende productbeschrijving op de hoogte gesteld van leveringstermijnen en leveringsbeperkingen (bijv. levering in bepaalde landen met uitsluiting van andere landen).

6. Betalingsvoorwaarden
6.1. Het staat de klant vrij om tijdens het bestelproces een van de beschikbare betaalwijzen te kiezen; de keuze wordt gemaakt voordat het bestelproces wordt voltooid. Klanten worden op een aparte webpagina geïnformeerd over de beschikbare betalingswijzen.6.2. Indien betaling op rekening mogelijk is, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de bijbehorende factuur. Bij alle andere betalingswijzen dient de volledige betaling vooraf te geschieden.6.3. Indien voor de afwikkeling van de betaling een beroep wordt gedaan op externe dienstverleners (bijv. PayPal), gelden de algemene voorwaarden van deze dienstverleners.6.4. 6.4. Indien de vervaldatum voor betaling is gedefinieerd als een kalenderdatum, wordt de klant geacht een betalingsachterstand te hebben zodra hij deze vervaldatum niet in acht neemt en is hij wettelijke rente verschuldigd over de achterstallige betalingen.6.5. De verplichting van de klant tot betaling van vertragingsrente staat niet in de weg aan de inning door de verkoper van andere aanspraken op vertragingsschade.

6.6. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn of door de verkoper erkend zijn. De klant kan alleen een retentierecht doen gelden indien zijn vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie als de vorderingen van de verkoper.

7. EigendomsvoorbehoudDeverkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor tot op het ogenblik van de volledige betaling ervan.8. Garantie en waarborg van het product
8.1. De verkoper biedt een garantie zoals vereist door de wettelijke voorschriften.8.2. Op de door de verkoper geleverde goederen wordt slechts garantie verleend indien de klant voor het begin van het bestelproces uitdrukkelijk op een dergelijke garantie en de voorwaarden ervan werd gewezen.9. Aansprakelijkheid
9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in verband met de aansprakelijkheid van de verkoper voor schadevergoeding gelden ongeacht andere wettelijke ontvankelijkheidscriteria.

9.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk indien de schade met opzet of grove nalatigheid werd veroorzaakt.

9.3. De verkoper is ook aansprakelijk voor lichte nalatigheid die leidt tot de schending van fundamentele verplichtingen waarvan de schending de vervulling van het contractuele doel in gevaar brengt en de schending van verplichtingen waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de klant normaal gezien kan vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid van de verkoper evenwel beperkt tot de voorzienbare schade die eigen is aan het betrokken type contract. De verkoper is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid die leidt tot de schending van andere verplichtingen dan die welke in de vorige zinnen zijn vermeld.9.4. De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor schade aan leven, lichaam of gezondheid, gebreken die worden vastgesteld na de aanvaarding van een garantie met betrekking tot de aard van het product of gebreken die met opzettelijke misleiding geheim worden gehouden. De aansprakelijkheid op grond van de Duitse wet op aansprakelijkheid voor producten met gebreken blijft onaangetast.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten of beperkt is, geldt deze uitsluiting en/of beperking ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

10. Opslag van het contract zelf
10.1. De klant kan het contract afdrukken met behulp van de afdrukfunctie van zijn browser tijdens de laatste stap van het bestelproces (d.w.z. voordat hij zijn bestelling bij de verkoper plaatst).

10.2. De verkoper stuurt de klant ook een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Bovendien ontvangt de klant samen met de orderbevestiging of uiterlijk bij levering van de goederen een exemplaar van de algemene voorwaarden van de verkoper (met inbegrip van het annuleringsbeleid van de verkoper en informatie over de verzendkosten en de verzend- en betalingsvoorwaarden van de verkoper). Als u zich bij onze winkel hebt geregistreerd, kunt u de bestellingen die u hebt geplaatst in uw profiel bekijken. Wij slaan het contract ook op in uw profiel, maar maken het niet toegankelijk op het internet.

NB: Let er in het onderstaande op dat de link naar http://ec.europa.eu/consumers/odr/aanklikbaar moet zijn
11. Afsluitende opmerkingen
11.1. De wettelijke woonplaats en plaats van nakoming is de zetel van de verkoper, voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is.

11.2. De taal van het contract is Duits.

11.3. Consumentenplatform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Winkelwagen
Scroll naar boven
Scroll naar boven