Intrekkingsbeleid voor digitale inhoud

Kennisgeving aan consumenten over de ontbinding van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd (bv. een e-boek of een softwaredownload)

Annuleringsvoorwaarden

Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die voor het grootste deel niet zijn toe te schrijven aan een beroepsactiviteit van commerciële of zelfstandige aard die hij uitoefent.

Recht op annulering

U hebt het recht om dit contract zonder opgave van redenen op te zeggen binnen een opzegtermijn van veertien dagen die ingaat op de dag waarop het contract wordt gesloten. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons ([vul in: naam/bedrijf, adres van de ontvanger van de annulering, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer (als u er een hebt); u kunt ook de shortcode gebruiken en het adres opslaan in uw EN-instellingen]) in kennis stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. in de vorm van een brief per post, een fax of een e-mail). U kunt - maar bent niet verplicht - gebruik te maken van het annuleringsformuliersjabloon dat bij deze annuleringsvoorwaarden is gevoegd. U wordt geacht de voornoemde annuleringstermijn in acht te hebben genomen als uw brief, fax of e-mail waarin u ons op de hoogte stelt van het gebruik van uw annuleringsrecht, vóór het verstrijken van de annuleringstermijn is verzonden.

Gevolgen van annulering
Als u dit contract annuleert, zijn wij verplicht alle betalingen die wij van u hebben ontvangen (inclusief leveringskosten, maar exclusief extra kosten als gevolg van het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan het standaardleveringstype met de laagste kosten dat wij aanbieden) onverwijld en binnen een periode van maximaal veertien dagen na de datum waarop wij uw correspondentie hebben ontvangen waarin u ons op de hoogte stelt van uw annulering van dit contract, aan u terug te betalen. Terugbetaling vindt plaats met gebruikmaking van dezelfde betaalwijze die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u overeengekomen; aan de terugbetaling zijn voor u geen kosten verbonden.

Annuleringsformulier template

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te zenden.)
- Aan [gelieve in te vullen: naam/bedrijf, adres van de ontvanger van de annulering, emailadres, faxnummer (indien u er een heeft)]:
- Ik/wij (*) annuleer hierbij de overeenkomst die ik/wij (*) heb/hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
- Besteld (*)/Ontvangen (*)
- Naam van consument(en)
- Adres van consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen vereist als de annulering op papier wordt ingediend)
- Datum
-------------
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting en voortijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en waarvan de vervaardiging ofwel wordt bepaald door de door de consument gekozen opties en beoogde doeleinden, ofwel duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van de overeenkomst beginnen nadat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend en u daarmee bevestigt dat u zich bewust bent van het feit dat u uw herroepingsrecht verliest op het moment dat wij met de uitvoering van de overeenkomst beginnen. Wij wijzen erop dat wij het recht hebben om de voornoemde instemming en bevestiging als voorwaarde te stellen voor het sluiten van de overeenkomst.

Winkelwagen
Scroll naar boven
Scroll naar boven